Informace o instituci ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi, Tábor

Základní škola

V současné době je škola samostatným právním subjektem. Je zaměřena na rozšířenou výuku cizích jazyků a rozšířenou výuku tělesné výchovy – atletiku. V roce 1999 bylo v areálu školy vybudováno víceúčelové sportovní hřiště. Odborné vedení sportovních tříd je v této oblasti zajištěno trenérem, který na škole působí a věnuje se systematické přípravě žáků. Ti se aktivně a úspěšně účastní sportovních přeborů na okresní, krajské i republikové úrovni.

Škola se skládá z úplné základní školy a dvou mateřských škol. První a druhý stupeň základní školy jsou umístěny každý ve zvláštní části školních budov, které jsou však propojené a vzájemně přístupné. Oddělené jsou i prostory šaten obou stupňů, žáci 1. stupně používají zvláštní vchod do budovy. Od září 2006 jsou první a druhé třídy a také školní družina umístěny na Žižkově baště.

K dispozici je školní jídelna v samostatném objektu v těsné blízkosti školních budov. Škola má nové hřiště bezprostředně přiléhající k budově. Na jedné z chodeb mohou žáci o přestávkách lézt po cvičné horolezecké stěně. Ve škole se pořádají besídky a výstavky výtvarných prací žáků. I pro jiné třídy než sportovní jsou určeny společné tělovýchovné a sportovní akce, např. Vánoční brusle. Žáci jezdí na školu v přírodě. Škola je zapojena do akce školní mléko. Třídy se sportovním zaměřením se zapojily do programu "Site", partnerská škola se nachází v rakouském Altmünsteru. Žáci obou škol se vzájemně navštěvují.

Škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Spolupráce s rodiči problémových žáků má v řadě případů zlepšující se tendenci. Rodiče mohou školu kdykoli navštívit po dohodě s vyučujícími nebo s jejím vedením. K úspěšné práci napomáhá i klidné pracovní prostředí, dobré vztahy na pracovišti a společné pracovní i mimopracovní aktivity kolektivu zaměstnanců.

 

Mateřské školy:

Dlouhá ulice 340, Tábor

Budova mateřské školy je dvoupodlažní s příjemným výhledem do Holečkových sadů.

Součástí MŠ je prostorná terasa a atrium, kde je pro děti pískoviště, skluzavka a dětský dřevěný zahradní nábytek. Od jara do podzimu děti tráví na terase většinu dne a mají tak dostatek pohybu na zdravém vzduchu. Děti využívají terasu i při odpoledních aktivitách.Velice příjemný je vchod z terasy přímo do Holečkových sadů, kam děti chodí na procházky .

Kapacita MŠ je 56 dětí ve věku od 3 let. Děti jsou rozděleny do dvou tříd.

Strava pro děti se dováží z naší kmenové základní školy na náměstí Mikuláše z Husi.

Provozní doba MŠ je od 6:15 hodin do 16:30 hodin.

Mateřská škola je dostatečně vybavena hračkami a pomůckami, které přispívají k celkovému harmonickému rozvoji dětí. Prostor tříd umožňuje realizovat nejrůznější druhy spontánních, frontálních i skupinových činností. Nábytek ve třídách je přizpůsoben potřebám dětí. Děti si také mohou kdykoliv půjčit jakoukoliv hračku či pomůcku dle svého zájmu a potřeby.

Každoročně je pro děti připravován bohatý a pestrý program. Za dětmi

do MŠ pravidelně přijíždí divadélko Zvoneček a klauni. Předškoláci navštěvují divadelní představení v táborském divadle.

Dále pořádáme besídky, karneval, rozloučení s předškoláky, výlety, návštěvy výstav apod. Předškolákům každoročně nabízíme tyto kroužky: hudební, výtvarný, anglický, keramický a hru na zobcovou flétnu. Dětem

se špatnou výslovností pomáháme v logopedické péči.

Neustále doplňujeme a využíváme nové pomůcky k rozvoji jemné motoriky, logického myšlení, soustředěnosti a pozornosti dětí. Zajišťujeme tak všestranný rozvoj dětí a dobrou připravenost pro vstup do základní školy. Naší snahou je, aby se děti do naší mateřské školy těšily, aby ji rády navštěvovaly a aby na ni rády vzpomínaly i ve starším věku.

 

Nábřeží 206, Tábor-Čelkovice

Krédo školy:,,Klíč k soužití"

Základní myšlenky koncepce školy:

Prosazování individualizovaného způsobu vzdělávání pro všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte i s ohledem na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti s poruchami řeči.

Ekologická výchova a péče o zdraví jako součást hlavních cílů předškolního vzdělání podílejícího se na všestranném rozvoji dítěte a jeho schopnosti učení.

Provoz mateřské školy: od 6 hodin do16 hodin

Kde nás najdete?

Zobrazit